ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษี ได้แก่ เว็ปไซต์ จดหมายข่าว ป้าย ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง สื่อสังคมออนไลน์

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษี

http://www.phutthaisongmncp.go.th/admin/modules/filemanager/file/17.pdf
ความคิดเห็น

ไฟล์ดาวน์โหลด

1 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษี ได้แก่ เว็ปไซต์ จดหมายข่าว ป้าย ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง สื่อสังคมออนไลน์.pdf 0

QRCODE

ข่าวเด่น