ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 คำแถลงนโยบายของ นายคมกฤต จันทร์ตั้งอัฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพุทไธสง แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปะชุมสถาเทศบาลตำบลพุทไธสง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1
ความคิดเห็น