ปัญหาต้นธูปฟุ้งกระจาย ตามที่พี่น้องประชาชน ได้ร้องเรียนเรื่องต้นธูป (ดอกต้นธูปปลิว) นั้น ขณะนี้ท่านนายกเทศมนตรี ตำบลพุทไธสง นายคมกฤต จันทร์ตั้งอัฐ ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ขอเรียนชี้แจงให้พี่น้องได้ทราบว่าขณะนี้ ได้ปรึกษาหารือกับกรมที่ดินและเจ้าของที่ดิน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญ

https://www.facebook.com/photo?fbid=299075468559802&set=a.109976174136400
ความคิดเห็น