รายงานสรุปผลดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่อยงานของวเทศบาลตำบลพุทไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีหลัง) รายงานสรุปผลดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่อยงานของวเทศบาลตำบลพุทไธสง

รายงานสรุปผลดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่อยงานของวเทศบาลตำบลพุทไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีหลัง)
ความคิดเห็น