ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ดเ.ส.3) ในขตเทศบาลตำบลพุทไธสง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ดเ.ส.3) ในขตเทศบาลตำบลพุทไธสง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ดเ.ส.3) ในขตเทศบาลตำบลพุทไธสง ประจำปีงบประมาณ 2566
ความคิดเห็น