038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน กิจกรรมการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy