027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(1)การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง กำหนกมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งการย้ายการโอนการรับโอน

(2)การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบการแข่งขัน2560

ประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบการแข่งขัน2562

(3)หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดหลักสูตรพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

(4)การประเมินผล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

(5)การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศ กทจ.บุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561