วัดมณีจันทร์ วัดมณีจันทร์

http://i-san.tourismthailand.org/2467/

วัดมณีจันทร์  ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านมะเฟือง ตำลบมะเฟือง อำเภอพุทธไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  แม้ใครต่อใครจะกล่าวขานกันว่าภาคอีสานนั้นแห้งแล้ง  แต่ยามนี้เรากลับพบว่า  ความร้อนแล้งไม่ได้ทำให้น้ำใจคนที่นี่เหือดแห้งตามไปด้วย  โดยเฉพาะพลังความศรัทธาที่ผู้คนแห่งนี้มีต่อพระพุทธศาสนา
ความคิดเห็น