บุคลากร

นายคมกฤต  จันทร์ตั้งอัฐ
นายคมกฤต จันทร์ตั้งอัฐ

นายกเทศมนตรีตำบลพุทไธสง

นางวิรยาภรณ์  วิศิษฎ์ศิลป์
นางวิรยาภรณ์ วิศิษฎ์ศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายทรงเดช ศิริวัฒนพงศา
นายทรงเดช ศิริวัฒนพงศา

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวอารีพร ชื่นชุมพล
นางสาวอารีพร ชื่นชุมพล

สมาชิกสภาเทศบาล


นางหนูเกณ หลวงธาดาวรกุล
นางหนูเกณ หลวงธาดาวรกุล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสันติ มากมน
นายสันติ มากมน

สมาชิกสภาเทศบาล

นายชินวัฒน์  สุพัฒนจันทร์
นายชินวัฒน์ สุพัฒนจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายจรัญ วิศิษฎ์ศิลป์
นายจรัญ วิศิษฎ์ศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาล


นางศุภรัตน์ สุขสอาด
นางศุภรัตน์ สุขสอาด

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอนุ กล้าหาญ
นายอนุ กล้าหาญ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายทรงฤทธิ์ วิศิษฎ์ศิลป์
นายทรงฤทธิ์ วิศิษฎ์ศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายนิเวศน์ สุริยะจันทร์
นายนิเวศน์ สุริยะจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล


นายพิบูลชัย โพธิขำ
นายพิบูลชัย โพธิขำ

สมาชิกสภาเทศบาล

นางนิศานาถ จันทร์อาภาท
นางนิศานาถ จันทร์อาภาท

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุชาดา ศรีวรานันท์
นางสุชาดา ศรีวรานันท์

นักจัดการทะเบียนและบัตร

นายชาดร เสาร์สุรินทร์
นายชาดร เสาร์สุรินทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง


นายทวีศักดิ์ แหยมกระโทก
นายทวีศักดิ์ แหยมกระโทก

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นางสมพร โยธานันท์
นางสมพร โยธานันท์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสุกัญญา เจนไธสง
นางสุกัญญา เจนไธสง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายนิกร ติวิเศษ
นายนิกร ติวิเศษ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเรืองเดช ปลูกกลาง
นายเรืองเดช ปลูกกลาง

ครู คศ1

นางนิตยา โพธิขำ
นางนิตยา โพธิขำ

ครู คศ1

นางสาวจันทร์ฉาย ทรงฐาน
นางสาวจันทร์ฉาย ทรงฐาน

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางสาวจินดารัตน์ เทพไทอำนวย
นางสาวจินดารัตน์ เทพไทอำนวย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ


นางละออ เหง่าไธสง
นางละออ เหง่าไธสง

นักวิชาการศึกษา

นายต่อศักดิ์ คำนึงผล
นายต่อศักดิ์ คำนึงผล

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

นางสาววรรพดา สุทินรัมย์
นางสาววรรพดา สุทินรัมย์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปวีณา ยินดี
นางสาวปวีณา ยินดี

เจ้าพนักงานธุรการ


จ่าสิบเอกสยาม สมบัติ
จ่าสิบเอกสยาม สมบัติ

เจ้าพนักงานป้องกัีนและบรรเทาสาธารณภัย

นายไพสาน ชำนิกล้า
นายไพสาน ชำนิกล้า

พนักงานขับรถ

นายณรงค์ พลอยไธสง
นายณรงค์ พลอยไธสง

พนักงานขับรถ

นายพิชิต ทะแยง
นายพิชิต ทะแยง

พนักงานขับรถ


นายชูชาติ จักษุทิพย์
นายชูชาติ จักษุทิพย์

พนักงานประจำรถขยะ

นางสาวรติกร รุ่งเรืองศิลป์
นางสาวรติกร รุ่งเรืองศิลป์

ผู้ช่วยนักทรัพย์

นายอานนท์ เปลี่ยนไธสง
นายอานนท์ เปลี่ยนไธสง

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายจักกฤษ โพธิขำ
นายจักกฤษ โพธิขำ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายวิรพล พิมพ์สวัสดิ์
นายวิรพล พิมพ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นายภูมินทร์  ภายไธสง
นายภูมินทร์ ภายไธสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนางสาวชลธิชา   ณรงด์ศักดิ์
นางสาวนางสาวชลธิชา ณรงด์ศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศรีรณา ยวนไธสง
นางสาวศรีรณา ยวนไธสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปาริฉัตรณ์  สิรินันท์วัชระ
นางสาวปาริฉัตรณ์ สิรินันท์วัชระ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ