บุคลากร

04 นายปิยวุฒิ ฉายพิมาย
04 นายปิยวุฒิ ฉายพิมาย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

01 นายคมกฤต จันทร์ตั้งอัฐ
01 นายคมกฤต จันทร์ตั้งอัฐ

นายกเทศมนตรีตำบลพุทไธสง 081 879 1527

03 นายไพศาล  แสนคุ้ม
03 นายไพศาล แสนคุ้ม

รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลพุทไธสง 081 876 560

02 นายอัมพร กิ่งไธสง
02 นายอัมพร กิ่งไธสง

รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลพุทไธสง 089 949 2614


นางสาวจันทร์แรม ชำนิกล้า
นางสาวจันทร์แรม ชำนิกล้า

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางวิรยาภรณ์ วิศิษฎ์ศิลป์
นางวิรยาภรณ์ วิศิษฎ์ศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายทรงเดช ศิริวัฒนพงศา
นายทรงเดช ศิริวัฒนพงศา

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวอารีพร ชื่นชุมพล
นางสาวอารีพร ชื่นชุมพล

สมาชิกสภาเทศบาล


นางหนูเกณ หลวงธาดาวรกุล
นางหนูเกณ หลวงธาดาวรกุล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสันติ มากมน
นายสันติ มากมน

สมาชิกสภาเทศบาล

นายชินวัฒน์ สุพัฒนจันทร์
นายชินวัฒน์ สุพัฒนจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายจรัญ วิศิษฎ์ศิลป์
นายจรัญ วิศิษฎ์ศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาล


นางศุภรัตน์ สุขสอาด
นางศุภรัตน์ สุขสอาด

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอนุ กล้าหาญ
นายอนุ กล้าหาญ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายทรงฤทธิ์ วิศิษฎ์ศิลป์
นายทรงฤทธิ์ วิศิษฎ์ศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายนิเวศน์ สุริยะจันทร์
นายนิเวศน์ สุริยะจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล


นายพิบูลชัย โพธิขำ
นายพิบูลชัย โพธิขำ

สมาชิกสภาเทศบาล

นางนิศานาถ จันทร์อาภาท
นางนิศานาถ จันทร์อาภาท

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุชาดา ศรีวรานันท์
นางสุชาดา ศรีวรานันท์

นักจัดการทะเบียนและบัตร

+นายวัชรินทร์ อุนาริเน
+นายวัชรินทร์ อุนาริเน

ปลัดเทศบาลตำบลพุทไธสง


นายชาดร เสาร์สุรินทร์
นายชาดร เสาร์สุรินทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายทวีศักดิ์ แหยมกระโทก
นายทวีศักดิ์ แหยมกระโทก

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นางสมพร โยธานันท์
นางสมพร โยธานันท์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสุกัญญา เจนไธสง
นางสุกัญญา เจนไธสง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายนิกร ติวิเศษ
นายนิกร ติวิเศษ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายเรืองเดช ปลูกกลาง
นายเรืองเดช ปลูกกลาง

ครู คศ1

นางนิตยา โพธิขำ
นางนิตยา โพธิขำ

ครู คศ1

นางสาวจันทร์ฉาย ทรงฐาน
นางสาวจันทร์ฉาย ทรงฐาน

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นายธีระ โพธิ์เจริญ
นายธีระ โพธิ์เจริญ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอธิป กาวไธสง
นายอธิป กาวไธสง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนางสาวชาลินี  เลนทำมี
นางสาวนางสาวชาลินี เลนทำมี

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวจินดารัตน์ เทพไทอำนวย
นางสาวจินดารัตน์ เทพไทอำนวย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ


นางละออ เหง่าไธสง
นางละออ เหง่าไธสง

นักวิชาการศึกษา

นายสมเด็จ แก้วสุวรรณ์
นายสมเด็จ แก้วสุวรรณ์

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

+จ.อ.นพรัตน์ โยธานันท์
+จ.อ.นพรัตน์ โยธานันท์

รองปลัดเทศบาล

นายต่อศักดิ์ คำนึงผล
นายต่อศักดิ์ คำนึงผล

วิศวกรโยธา ชำนาญการ


นางสาววรรพดา สุทินรัมย์
นางสาววรรพดา สุทินรัมย์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปวีณา ยินดี
นางสาวปวีณา ยินดี

เจ้าพนักงานธุรการ

จ่าสิบเอกสยาม สมบัติ
จ่าสิบเอกสยาม สมบัติ

เจ้าพนักงานป้องกัีนและบรรเทาสาธารณภัย

นายณัฐวุฒิ ชาลี
นายณัฐวุฒิ ชาลี

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน


นายไพสาน ชำนิกล้า
นายไพสาน ชำนิกล้า

พนักงานขับรถ

นายณรงค์ พลอยไธสง
นายณรงค์ พลอยไธสง

พนักงานขับรถ

นายพิชิต ทะแยง
นายพิชิต ทะแยง

พนักงานขับรถ

นายชูชาติ จักษุทิพย์
นายชูชาติ จักษุทิพย์

พนักงานประจำรถขยะ


นางสาวรติกร รุ่งเรืองศิลป์
นางสาวรติกร รุ่งเรืองศิลป์

ผู้ช่วยนักทรัพย์

นายอานนท์ เปลี่ยนไธสง
นายอานนท์ เปลี่ยนไธสง

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายจักกฤษ โพธิขำ
นายจักกฤษ โพธิขำ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวิรพล พิมพ์สวัสดิ์
นายวิรพล พิมพ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยสัตวแพทย์


นายภูมินทร์ ภายไธสง
นายภูมินทร์ ภายไธสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนางสาวชลธิชา  ณรงด์ศักดิ์
นางสาวนางสาวชลธิชา ณรงด์ศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศรีรณา ยวนไธสง
นางสาวศรีรณา ยวนไธสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววรรณวิไล ตองติดรัมย์
นางสาววรรณวิไล ตองติดรัมย์

ผู้ดูแลเด็ก


นายทองสุข กิจไธสง
นายทองสุข กิจไธสง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรทัย แปลงไธสง
นางสาวอรทัย แปลงไธสง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชรินทร์ สินไธสง
นางสาวพัชรินทร์ สินไธสง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปาริฉัตรณ์ สิรินันท์วัชระ
นางสาวปาริฉัตรณ์ สิรินันท์วัชระ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ