บุคลากร

นายวรวุฒิ กกไธสง
นายวรวุฒิ กกไธสง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายจีระศักดิ์ เฮงสวัสดิ์
นายจีระศักดิ์ เฮงสวัสดิ์

นายกเทศมนตรี

นายพูนผล ทองธรรมชาติ
นายพูนผล ทองธรรมชาติ

รองนายกเทศมนตรี

นางสมพร เฮงสวัสดิ์
นางสมพร เฮงสวัสดิ์

รองนายกเทศมนตรี


นางโฉมยง เปลี่ยนไธสง
นางโฉมยง เปลี่ยนไธสง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสันติ มากมน
นายสันติ มากมน

ประธานสภาเทศบาล

นายพรศักดิ์    พอกกล้า
นายพรศักดิ์ พอกกล้า

รองประธานสภาเทศบาล

นายอนุ กล้าหาญ
นายอนุ กล้าหาญ

สมาชิกสภาเทศบาล


นายทรงฤทธิ์ วิศิษฎ์ศิลป์
นายทรงฤทธิ์ วิศิษฎ์ศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสิริวัฒน์ บุญที
นายสิริวัฒน์ บุญที

สมาชิกสภาเทศบาล

นางวิรยาภรณ์ วิศิษฎ์ศิลป์
นางวิรยาภรณ์ วิศิษฎ์ศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาล

ร.ต.ต.สนอง ภายไธสง
ร.ต.ต.สนอง ภายไธสง

สมาชิกสภาเทศบาล


นายนิเวศน์ สุริยจันทร์
นายนิเวศน์ สุริยจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายจรูญ ดีโพธิ์กลาง
นายจรูญ ดีโพธิ์กลาง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสวัสดิ์ ตากไธสง
นายสวัสดิ์ ตากไธสง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายจรัญ วิศิษฎ์ศิลป์
นายจรัญ วิศิษฎ์ศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาล


นางนิศานาถ จันทร์อาภาท
นางนิศานาถ จันทร์อาภาท

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุชาดา ศรีวรานันท์
นางสุชาดา ศรีวรานันท์

นักจัดการทะเบียนและบัตร

นางสาวชนากานต์ สมไธสง
นางสาวชนากานต์ สมไธสง

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

นายชาดร เสาร์สุรินทร์
นายชาดร เสาร์สุรินทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง


นายธีระศักดิ์  จริยากุลวงศ์
นายธีระศักดิ์ จริยากุลวงศ์

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายทวีศักดิ์ แหยมกระโทก
นายทวีศักดิ์ แหยมกระโทก

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นางสมพร โยธานันท์
นางสมพร โยธานันท์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางนริศรา แก้วสุวรรณ์
นางนริศรา แก้วสุวรรณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นา่งสุกัญญา เจนไธสง
นา่งสุกัญญา เจนไธสง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายนิกร ติวิเศษ
นายนิกร ติวิเศษ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายเรืองเดช ปลูกกลาง
นายเรืองเดช ปลูกกลาง

ครู คศ1

นางนิตยา โพธิขำ
นางนิตยา โพธิขำ

ครู คศ1


นางวราพร โมกไธสง
นางวราพร โมกไธสง

ครู คศ1

นายศราวุธ จิตวัฒนศิริกุล
นายศราวุธ จิตวัฒนศิริกุล

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวจันทร์ฉาย ทรงฐาน
นางสาวจันทร์ฉาย ทรงฐาน

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางสาวสุลาวรรณ์ อันทรัตน์
นางสาวสุลาวรรณ์ อันทรัตน์

นักวิชาการคลัง ชำนาญการ


นางสาวจินดารัตน์ เทพไทอำนวย
นางสาวจินดารัตน์ เทพไทอำนวย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

นางละออ เหง่าไธสง
นางละออ เหง่าไธสง

นักวิชาการศึกษา

นายต่อศักดิ์ คำนึงผล
นายต่อศักดิ์ คำนึงผล

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

นางสาววรรณพดา สุทินรัมย์
นางสาววรรณพดา สุทินรัมย์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวปวีณา ยินดี
นางสาวปวีณา ยินดี

เจ้าพนักงานธุรการ

จ่าสิบเอกสยาม สมบัติ
จ่าสิบเอกสยาม สมบัติ

เจ้าพนักงานป้องกัีนและบรรเทาสาธารณภัย

นายไพสาน ชำนิกล้า
นายไพสาน ชำนิกล้า

พนักงานขับรถ

นายณรงค์ พลอยไธสง
นายณรงค์ พลอยไธสง

พนักงานขับรถ


นายพิชิต ทะแยง
นายพิชิต ทะแยง

พนักงานขับรถ

นายชูชาติ จักษุทิพย์
นายชูชาติ จักษุทิพย์

พนักงานประจำรถขยะ

นางสาวรติกร รุ่งเรืองศิลป์
นางสาวรติกร รุ่งเรืองศิลป์

ผู้ช่วยนักทรัพย์

นางสาวปาริฉัตรณ์  สิรินันท์วัชระ
นางสาวปาริฉัตรณ์ สิรินันท์วัชระ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


สรุปจำนวนบุคลากร

นายกเทศมนตรี 1 คน
รองนายกเทศมนตรี 2 คน
เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน
หัวหน้าสำนักปลัด 1 คน
ประธานสภาเทศบาล 1 คน
รองประธานสภาเทศบาล 1 คน
สมาชิกสภาเทศบาล 9 คน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 1 คน
นักจัดการทะเบียนและบัตร 1 คน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 คน
ผู้อำนวยการกองช่าง 1 คน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 1 คน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 1 คน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 1 คน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 1 คน
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 1 คน
วิศวกรโยธา ชำนาญการ 1 คน
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ 1 คน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ 1 คน
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ 1 คน
นักวิชาการศึกษา 1 คน
เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 คน
ครู คศ1 2 คน
ครู คศ1 1 คน
นักพัฒนาชุมชน 1 คน
เจ้าพนักงานป้องกัีนและบรรเทาสาธารณภัย 1 คน
พนักงานขับรถ 3 คน
พนักงานประจำรถขยะ 1 คน
ผู้ช่วยนักทรัพย์ 1 คน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน