บุคลากร

นายปิยวุฒิ  ฉายพิมาย
นายปิยวุฒิ ฉายพิมาย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 087 487 0333

นายคมกฤต จันทร์ตั้งอัฐ
นายคมกฤต จันทร์ตั้งอัฐ

นายกเทศมนตรีตำบลพุทไธสง 081 879 1527

นายไพศาล   แสนคุ้ม
นายไพศาล แสนคุ้ม

รองนายกเทศมนตรี ตำบลพุทไธสง 081 876 560

นายอัมพร  กิ่งไธสง
นายอัมพร กิ่งไธสง

รองนายกเทศมนตรี ตำบลพุทไธสง 089 949 2614


นางสาวจันทร์แรม ชำนิกล้า
นางสาวจันทร์แรม ชำนิกล้า

เลขานุการนายกเทศมนตรี 089 052 5656

นางวิรยาภรณ์  วิศิษฎ์ศิลป์
นางวิรยาภรณ์ วิศิษฎ์ศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายทรงเดช ศิริวัฒนพงศา
นายทรงเดช ศิริวัฒนพงศา

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวอารีพร ชื่นชุมพล
นางสาวอารีพร ชื่นชุมพล

สมาชิกสภาเทศบาล


นางหนูเกณ หลวงธาดาวรกุล
นางหนูเกณ หลวงธาดาวรกุล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสันติ มากมน
นายสันติ มากมน

สมาชิกสภาเทศบาล

นายชินวัฒน์  สุพัฒนจันทร์
นายชินวัฒน์ สุพัฒนจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายจรัญ วิศิษฎ์ศิลป์
นายจรัญ วิศิษฎ์ศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาล


นางศุภรัตน์ สุขสอาด
นางศุภรัตน์ สุขสอาด

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอนุ กล้าหาญ
นายอนุ กล้าหาญ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายทรงฤทธิ์ วิศิษฎ์ศิลป์
นายทรงฤทธิ์ วิศิษฎ์ศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายนิเวศน์ สุริยะจันทร์
นายนิเวศน์ สุริยะจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล


นายพิบูลชัย โพธิขำ
นายพิบูลชัย โพธิขำ

สมาชิกสภาเทศบาล

นางนิศานาถ จันทร์อาภาท
นางนิศานาถ จันทร์อาภาท

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุชาดา ศรีวรานันท์
นางสุชาดา ศรีวรานันท์

นักจัดการทะเบียนและบัตร

นายชาดร เสาร์สุรินทร์
นายชาดร เสาร์สุรินทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสมพร โยธานันท์
นางสมพร โยธานันท์

ผู้อำนวยการกองศึกษา

นายทวีศักดิ์ แหยมกระโทก
นายทวีศักดิ์ แหยมกระโทก

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นางสุกัญญา เจนไธสง
นางสุกัญญา เจนไธสง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายนิกร ติวิเศษ
นายนิกร ติวิเศษ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเรืองเดช ปลูกกลาง
นายเรืองเดช ปลูกกลาง

ครู คศ1

นางนิตยา โพธิขำ
นางนิตยา โพธิขำ

ครู คศ1

นางสาวจันทร์ฉาย ทรงฐาน
นางสาวจันทร์ฉาย ทรงฐาน

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นายธีระ  โพธิ์เจริญ
นายธีระ โพธิ์เจริญ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายอธิป กาวไธสง
นายอธิป กาวไธสง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนางสาวชาลินี   เลนทำมี
นางสาวนางสาวชาลินี เลนทำมี

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวจินดารัตน์ เทพไทอำนวย
นางสาวจินดารัตน์ เทพไทอำนวย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

นางละออ เหง่าไธสง
นางละออ เหง่าไธสง

นักวิชาการศึกษา


นายสมเด็จ แก้วสุวรรณ์
นายสมเด็จ แก้วสุวรรณ์

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นางสาวดาราพร แสงสุวรรณ
นางสาวดาราพร แสงสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวญนันทนิยา ศิลป์ประกอบ
นางสาวญนันทนิยา ศิลป์ประกอบ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

จ.อ.นพรัตน์ โยธานันท์
จ.อ.นพรัตน์ โยธานันท์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพุทไธสง


นายต่อศักดิ์ คำนึงผล
นายต่อศักดิ์ คำนึงผล

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

นางสาวปวีณา ยินดี
นางสาวปวีณา ยินดี

เจ้าพนักงานธุรการ

จ่าสิบเอกสยาม สมบัติ
จ่าสิบเอกสยาม สมบัติ

เจ้าพนักงานป้องกัีนและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวรัตนาวดี พวงโต
นางสาวรัตนาวดี พวงโต

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นายณัฐวุฒิ ชาลี
นายณัฐวุฒิ ชาลี

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

นายไพสาน ชำนิกล้า
นายไพสาน ชำนิกล้า

พนักงานขับรถ

นายณรงค์ พลอยไธสง
นายณรงค์ พลอยไธสง

พนักงานขับรถ

นายพิชิต ทะแยง
นายพิชิต ทะแยง

พนักงานขับรถ


นางสาวรติกร รุ่งเรืองศิลป์
นางสาวรติกร รุ่งเรืองศิลป์

ผู้ช่วยนักทรัพย์

นางสาววารุณี เจริญศิริ
นางสาววารุณี เจริญศิริ

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นายอานนท์ เปลี่ยนไธสง
นายอานนท์ เปลี่ยนไธสง

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายจักกฤษ โพธิขำ
นายจักกฤษ โพธิขำ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายวิรพล พิมพ์สวัสดิ์
นายวิรพล พิมพ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นางสาวชลธิชา   ณรงด์ศักดิ์
นางสาวชลธิชา ณรงด์ศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศรีรณา ยวนไธสง
นางสาวศรีรณา ยวนไธสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววรรณวิไล ตองติดรัมย์
นางสาววรรณวิไล ตองติดรัมย์

ผู้ดูแลเด็ก


นายทองสุข กิจไธสง
นายทองสุข กิจไธสง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรทัย แปลงไธสง
นางสาวอรทัย แปลงไธสง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชรินทร์ สินไธสง
นางสาวพัชรินทร์ สินไธสง

ผู้ดูแลเด็ก

นายกิตติ กิจไธสง
นายกิตติ กิจไธสง

พนักงานขับรถ


นางสาวปาริฉัตรณ์  สิรินันท์วัชระ
นางสาวปาริฉัตรณ์ สิรินันท์วัชระ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ