026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

โครงการป้องกันอัคคีภัยความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ ศูนยบ์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทไธสง

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ประพฤมิชอบ และให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลฯ

ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เริ่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เริ่อง มาตรการในการสร้างจิตรสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิน และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565