ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลพุทไธสง (พ.ศ. 2566-2570) ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลพุทไธสง (พ.ศ. 2566-2570)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลพุทไธสง (พ.ศ. 2566-2570)
ความคิดเห็น