การมอบหมายหน้าที่รับลผิดชอบงานในส่วนต่างๆ ของเทศบาลตำบลพุทไธสง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะราย) การมอบหมายหน้าที่รับลผิดชอบงานในส่วนต่างๆ ของเทศบาลตำบลพุทไธสง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะราย)

การมอบหมายหน้าที่รับลผิดชอบงานในส่วนต่างๆ ของเทศบาลตำบลพุทไธสง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะราย)
ความคิดเห็น