ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาล กรณีเกษียณอายุราชการ ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาล กรณีเกษียณอายุราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาล กรณีเกษียณอายุราชการ
ความคิดเห็น