ระเบียบสภาเทศบาลตำบลพุทไธสงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลพุทไธสงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลพุทไธสงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566
ความคิดเห็น