รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ระหว่าง (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ระหว่าง (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ลิ้งเอกสาร : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ระหว่าง (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
ความคิดเห็น