แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑/ ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑/ ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑/๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

 
ความคิดเห็น