แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒/ ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒/ ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒/ ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ความคิดเห็น