กิจการสภา

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2565 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2565 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2566  

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2566  

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2566  

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566  และวันเริ่มสมัยประขุมสมัยสามัญ ประจำปีสมัยแรก ของปี พ.ศ. 2567

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2567 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2568

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยแรก พ.ศ.2567

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง 

ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสงสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยวิสามัญ สมัยที่1ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่2ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่ ประจำปี 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่ ประจำปี 2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่2 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562

ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสงสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่1ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2564

ประจำปี2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2565

ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 วันที่ 7 มีนาคม 2566

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 12 มิถุนายน 2566

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 21 สิงหาคม 2566

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 4 กันยายน2566

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 18 ธันวาคม 2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลพุทไธสงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566