ITA 2567

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี 2567

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

    ข้อ   ข้อมูล
     o1   โครงสร้าง
    o2   ข้อมูลผู้บริหาร
    o3   อำนาจหน้าที่
    o4   ข้อมูลการติดต่อ
    o5   ข่าวประชาสัมพันธ์
    o6   Q&A

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนการดำเนินงานและงบประมาณ

    ข้อ   ข้อมูล

    o7    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    o8    แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
    o9    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  o10   คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
   o11   คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  o12   ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  o13   E-Service

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

   ข้อ   ข้อมูล
  o14   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o15   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o16   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o17   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   ข้อ   ข้อมูล
  o18   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o19   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  o20  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  o21   การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    ข้อ   ข้อมูล

   o22   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   o23   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   o24   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   o25   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อยดังนี้

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

    "นโยบาย No Gift Policy"

     ข้อ    ข้อมูล
    o26   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
    o27   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
    o28   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
    o29   รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

     ข้อ    ข้อมูล
    o30   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
    o31   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

    แผนป้องกันการทุจริต

     ข้อ   ข้อมูล
    o32   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    o33   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     ข้อ    ข้อมูล
    o34   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    o35  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน