ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2567