04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

04แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

04แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2.pdf

04แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3.pdf

04แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4.pdf

04แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5.pdf

04แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่8)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9 )

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 10)

04แผนพัฒนาบุคลากร64-66.pdf

04แผนอัตรากำลัง3ปี64-66.pdf